VOLG ONS

VISI


Rolbeschrijvingen, specificatie van de VISI kaart

Initiatiefnemende A0
Initiatiefnemende verstrekt de opdracht voor het opstarten van het project aan de initiator

Opdrachtgevende A1.0
Verzorgt de rol van opdrachtgevende in opdracht van de initiator (is eindverantwoordelijk naar de initiatiefnemende rol voor de realisatie van het project conform de gemaakte afspraken in termen van tijd, kwaliteit en kosten)

Projectleverende A1.1
Draagt zorg voor de uitvoering en/of coördinatie van activiteiten in het kader van het leveren van een project of een projectdeel vanaf een gedefinieerde fase.

Ontwerpende A2
Draagt zorg voor de uitvoering en/of coördinatie van activiteiten in het kader van het ontwikkelen van een voorstudie of een ontwerp.

Stedenbouw
Guus Zeillemaker ontwerpt naar een nieuwe situatie vanuit de belangen van het gebied, het gebouw en de gebruiker. Hierbij kan het gebouw niet los gezien worden in haar omgeving. Deze aanpak maakt het nieuwe gebruik van het gebouw van waarde en verantwoord in haar omliggende gebied.

Architectuur
Het werk van Guus Zeillemaker focust zich voor een groot deel op het realiseren van het gebouw. Centraal staat hoe de gebruiker het gebouw wil gebruiken en onder welke omstandigheden hij zich hierin thuis voel. Het gebouw manifesteert zich in zijn omgeving. Daarom is ook het gebied van belang. Veelal zijn gebiedsregels opgesteld door overheden om tot een samenhangend geheel te komen.

Behalve de voorgaande invloeden op het ontwerp zijn er veel technische aspecten die een rol spelen.
Veel ontwerpende partijen zullen bijdragen aan het te vormen eindbeeld. Samenwerking en gegevensoverdracht is daarbij cruciaal. Daarom werkt ’Phi Architectuur’ in een 3D model. Dit model zal gebruikt worden om zoveel mogelijk informatie, geleverd door de ontwerpende partijen, op te slaan. Het gebruik van één taal, ifc files, maakt het mogelijk om met veel soorten software te werken en om de informatie toegankelijk te maken voor alle rollen binnen het project. Speciale readers maken de informatie ook toegankelijk voor ‘niet deskundigen’.

Een protocol met basisafspraken voor digitale samenwerking wordt hiervoor opgesteld bij de start van de ontwerpwerkzaamheden. Met dit protocol kunnen alle softwaresystemen vooraf getoetst worden op de gewenste ontwerpsamenwerking.

Bouwrijp makende A3
Draagt zorg voor de realisatie van het in het uitgewerkte (uitvoeringsgereed) ontwerp vastgelegde bouwrijp maken van het terrein.

Bouwende A4
Draagt zorg voor de realisatie van het in het uitgewerkte (uitvoeringsgereed) ontwerp vastgelegde bouwwerk.

Toeleverende A4.1
Draagt zorg voor de levering van materieel en bouwstoffen aan de bouwende rol.

Onderhoudende A5
Draagt zorg voor het onderhoud van het opgeleverde bouwwerk.

Exploiterende A6
Draagt zorg voor de exploitatie van het opgeleverde bouwwerk.

Financierende A7
Draagt zorg voor de financiering van het project.

Grondverwervende A8
Draagt zorg voor de verwerving van de grond

Regulerende A9
Draagt zorg voor de verwerving van vergunningen en inventarisatie en toezicht op (naleving) van wet- en regelgeving; Uitvaardigen van interne projectprocedures.

Adviserende A10
Toetsen en adviseren van lopende projectzaken aan de initiator.

Advies
Behalve het afstemmen en verwerken van bijdragen aan het Programma van Eisen, toetst en adviseert Guus Zeillemaker lopende projectzaken aan de initiator van het project.

Toetsende / Accepterende A11
Toetsen van, en adviseren over accepteren van (deel)resultaten van de transacties leveren ontwerp, bouwrijp maken, leveren bouw, leveren onderhoud en leveren advies in het kader van

opdrachten betreffende de begeleiding van: adviezen, het ontwerp, het bouwrijp maken, de bouw, de oplevering, de onderhouds- en garantietermijn en het onderhoud.

Aanbestedende A12
Draagt zorg voor de uitvoering van het volledige aanbestedingsproces.

Inschrijvende A12.X
Aanmelding als inschrijver op de voorselectie en (uitgeschreven) aanbesteding.

Creërende draagvlak rol A13
Draagt zorg voor de creatie van voldoende draagvlak voor het project onder de belanghebbenden die tot de projectomgeving behoren en brengt communicatie en informatie behoefte in kaart.

Leverende directieleverantie A14
Draagt zorg voor de levering van materieel en bouwstoffen aan de opdrachtgevende rol.