In mei 2013 heeft Stichting projectbureau Hergebruik Gebouwen aan Invisor Omgevingsmanagement opdracht gegeven om de levensvatbaarheid van het kerkgebouw voor hergebruik te onderzoeken. Hieruit is een kansenanalyse ontstaan met aanbevelingen voor acht onderzochte functies. Voor drie functies wordt aanbevolen om ontwikkelkosten en exploitatieopbrengsten te bepalen. De transformatie tot horeca functie is uitgewerkt.

Uit de bouwgeschiedenis blijkt dat er in een bezuinigingsronde besloten is om bij de bouw van de kerk de toren niet uit te voeren. De Utrechtse architect W. te Riele, heeft de entreegevel opnieuw ontworpen. Een eenvoudig, maar krachtig ontwerp.
Dit ontwerp zal als uitgangspunt dienen bij de nodige aanpassingen voor het nieuwe gebruik.
Aanpassingen aan het gebouw zullen zo min mogelijk worden doorgevoerd, de reden hiervoor is ons uitgangspunt: optimalisatie van investeringen met economisch- en ecologischverantwoorde ingrepen.

De inhoud van de kerk is een kwaliteit, maar ook een punt van aandacht. Om maximale vloeroppervlakte te behouden worden er op de verdieping zes hotelappartementen toegevoegd voor ‘langdurige’ bewoning. De beganegrond zal in zijn geheel worden gebruikt voor zaal accommodaties en een restaurant.
Een positieve verandering voor de omgeving zal optreden door de reuring van dagelijks nieuwe gebruik.

23

Het huidige gebouw heeft een introvert karakter. Om het geschikt te maken voor nieuw gebruik zal veel aandacht moeten worden besteed aan het creëren van een open en toegankelijk gebouw. Om meer lucht en licht toe te laten treden worden bogen in de buitenmuren op de beganegrond naar buiten toe opengemaakt. Voor de constructie hoeven we geen ingrepen uit te voeren, omdat de krachten via de bestaande bogen worden afgevoerd naar de fundering. Ook voor de zes appartementen hoeven geen nieuwe doorvoeringen in de buitenmuren gemaakt te worden, omdat de bestaande ramen hiervoor gebruikt worden. De gevels aan de oost- en westgevels van de zes toegevoegde appartementen zullen helemaal van glas worden uitgevoerd. Door de genoemde maatregelen opent het gebouw zich maximaal naar de omgeving, en het zal hierdoor van karakter veranderen.
De materialisering en detaillering zullen modern zijn, maar de hoofdvorm is ondergeschikt aan het oorspronkelijk ontwerp. Ondanks dat de veranderingen goed herkenbaar zijn, vormen ze een geheel met het bestaande gebouw.

Alle nieuwe delen voldoen aan de te stellen voorwaarden van een ecologischverantwoorde oplossing. Het bestaande gedeelte heeft dit niet.Om het interieur van het gebouw volledig te kunnen beleven, werken we hier met glazen afscheidingen. De hierdoor ontstane afgeschermde gedeelten kunnen met weinig energie gereguleerd worden.
Ook toepassing van aardwarmte voor verwarming en zonnecollectoren voor elektriciteit maken het gebouw toekomstbestendig.

Het gebouw kan gezien worden als een ‘solid’, die door duurzame ingrepen smart en multifunctioneel inzetbaar wordt. Nu is huisvesting van een speciale hotelfunctie onderzocht. Een kleine aanpassing maakt het mogelijk om bijvoorbeeld wonend te kunnen werken.
Mijn opdrachtgever Hergebruik Gebouwen heeft willen aantonen dat dit gebouw toekomst geschikt is, en dus behouden moet worden. De locatie heeft zonder overlast een uiterst korte verbinding met provinciale en rijkswegen, nog een pluspunt.

Nu de eigenaar heeft besloten om na 31-12-2015 het gebouw te zullen slopen als er dan geen andere gebruiker is gevonden, dagen we potentiële gebruikers uit om mee te denken aan een unieke invulling voor hun huisvestingsvraagstuk.

Hergebruik gebouwen is bereikbaar via 06-47982250

Zie ook project

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren